Slik kan du bruke data til å ta bedre (og raskere!) beslutninger

16. juni 2021

De siste årene har vi sett en enorm økning i data som genereres. Det kommer stadig nye datakilder, spesielt IoT-enheter, som i følge IDC kollektivt vil stå for mer enn en tredobling av verdens globale datavolum de neste fem årene. Denne veksten vil skape enorme muligheter for de bedriftene som klarer å anvende data på en smart måte.

IMG_3789

Det påpekes ofte at unge, innovative selskaper vil kunne true eksisterende aktører med nye, datasentriske forretningsmodeller og en overlegen fleksibilitet. Kan vi dermed slå fast at store, etablerte selskaper vil bli utkonkurrert de nærmeste årene, og at eksisterende forretningsmodeller ikke lenger vil gjelde? Nei, det kan vi selvfølgelig ikke.

Nøkkelen er datadrevne beslutninger

Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Det handler om å gi ansatte muligheten til å ta bedre beslutninger raskere.

Summen av at en hel organisasjon tar bedre avgjørelser vil skape stor verdi, men for å få til dette er virksomheten nødt til å jobbe datadrevet. Utfordringen for mange virksomheter er at de ikke har gitt seg selv de nødvendige forutsetningene for å lykkes.

Denne artikkelen beskriver fire steg som er avgjørende å gjennomføre for å bli en datadrevet organisasjon:

  1. Kartlegge mål, muligheter og utfordringer
  2. Tilpasse arkitektur etter behov
  3. Bygg gode, tverrfaglige team og involver organisasjonen i arbeidet
  4. Forkynn en datadrevet kultur

Kartlegge mål, muligheter og utfordringer

Før du begir deg ut på reisen for å bli mer datadrevet bør ledelsen utarbeide tydelige, pre-definerte brukstilfeller hvor data kan brukes. Dette sikrer tydelige mål for det du ønsker å oppnå. Det er lett å tenke at bare du eksperimenterer litt med data analytics eller maskinlæring, så vil alt ordne seg. Men uten konkrete mål risikerer du svært varierende verdi på innsikten du får.

Det aller første du bør gjøre er derfor å identifisere utfordringene og mulighetene, hvor innsikt fra data kan bidra til å skape økt forretningsverdi. Her bistår våre forretningsrådgivere med diverse analyser som innlemmes i den overordnede datadrevne strategien. På denne måten sikrer vi at innsatsen rettes mot de mest forretningskritiske områdene, og at investeringen med større sannsynlighet vil være lønnsom.

Tilpasse arkitektur etter behov

For å jobbe datadrevet, og kunne hente ut verdien av data, er det avgjørende å ha IT-systemer med en egnet arkitektur. Det vil være fordeler og ulemper ved alle arkitekturvalg, og disse valgene vil ha direkte innvirkning på hvordan dataene dine kan håndteres og anvendes. Et sentralt valg for mange er om de skal benytte skyløsninger for prosessering og analyse fremfor on-premise datalagring.

Uavhengig av hva du velger å gjøre, så er det viktigste at du tar hensyn til bedriftens behov og mål. Det er derfor avgjørende å ha en arkitektur som er både endringsdyktig og kan understøtte en ambisjon om å jobbe datadrevet.

En av de første vurderingene vi gjør hos våre kunder er hvorvidt arkitekturen og den øvrige datastrukturen er egnet for virksomhetens datadrevne ambisjoner. Deretter iverksetter vi de nødvendige tiltakene for å optimalisere dataflyt fra de ulike kildene til endepunktet hos brukerne.

Bygg gode, tverrfaglige team og involver organisasjonen i arbeidet

For at bedrifter skal lykkes med å jobbe datadrevet, er det avgjørende å ha gode team som utarbeider innsikt og fronter den datadrevne utviklingen i organisasjonen. En forutsetning for at disse teamene skal fungere best mulig, er tverrfaglig kompetanse. Vi ser derimot at selskaper gjerne fokuserer for mye på den tekniske kompetansen og undervurderer behovet for de "mykere" ressursene.

I tillegg til arkitekter, utviklere og data scientists (som strukturerer og analyserer dataene), er det også behov for grafiske designere og forretningsrådgivere. Designere løfter innsikten og forståelsen av dataene til et nytt, brukervennlig nivå og er viktige når det kommer til formidling av innsikt. Selv de beste dataene og mest interessante funnene kan gå tapt i et ledermøte, hvis de legges frem på en dårlig måte.

Vi ser ofte at avstanden mellom bedriftsledere og utviklere er stor på grunn av ulik kompetanse og fokus. Det er derfor viktig å ha et mellomledd som kan sørge for at samspillet mellom forretning og teknologi fungerer best mulig. Med en forretningsrådgiver på laget vil ledere og beslutningstakere kunne være sikre på at fokuset rettes mot de behovene «som virkelig betyr noe» og at innsikten dermed skaper maksimal forretningsverdi.

Å jobbe datadrevet bør ikke være forbeholdt et utvalg analytisk anlagte personer. Oftest er det hver enkelt ansatt som selv vet best hvilke utfordringer hverdagen byr på. Det er derfor viktig å inkludere disse personene i arbeidet for å komme frem til det beste resultatet. De ansatte må derfor oppfordres til å engasjere seg i prosessen for å bli mer datadrevet.

Målet er at hele organisasjonen skal se verdien av å jobbe datadrevet, og dermed bidra til å finne utfordringene man kan jobbe i felleskap for å løse.

Forkynn en datadrevet kultur

Som med all transformasjon, starter (og slutter) forpliktelsen om å bli mer datadrevet på toppen av organisasjonen.

For at initiativene skal prioriteres og finansieres er det avgjørende at ledere på alle nivåer ser forretningspotensialet som ligger i å jobbe mer datadrevet. I tillegg må ledere gå foran som gode eksempler ved å selv aktivt bruke data i beslutningsprosesser og utfordre andre til å gjøre det samme. Slik vil den datadrevne agendaen få stor slagkraft.

Det grunnleggende formålet med å jobbe mer datadrevet er å gi ansatte et bedre beslutningsgrunnlag slik at de kan ta bedre avgjørelser raskere. Derfor er det viktig at man flytter fokus fra den tradisjonelle "magefølelsen" og i større grad tar beslutninger basert på harde fakta.

Når det er sagt, er ikke datadrevet innsikt et substitutt for "myk" kunnskap og erfaring. Tvert imot, i mange tilfeller vil en kombinasjon føre til de beste resultatene.