GettyImages-1285818383

Oppdag mulighetene som Open Finance skaper

Open Finance er på trappene og fremtidsposisjoner for både etablerte og nye aktører må inntas nå.

Ingen revolusjon, men en saktegående evolusjon

På tross av at det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) hadde begrenset effekt på sluttbrukernes tilgang til innovative, holistiske tjenester, tvinges det nå frem en ny innovasjonsbølge fra EU. Lite tyder på at EU-Kommisjonen kommer til å ta foten av gasspedalen før de ser en endret bransjedynamikk preget av økt konkurranse og innovasjonskraft – gjennom tilgjengeliggjøring av finansielle data.  

Sommeren 2023 publiserte Europakommisjonen sine forslag til neste fase av finansiell regulering i EU. Dette inkluderte det tredje betalingstjenestedirektivet (PSD3), som vil bli koblet sammen med en ny betalingstjenesteforordning (PSR). I tillegg la Kommisjonen frem sin innledende posisjon for ett nytt rammeverk for tilgang til finansielle data (FiDA).

I korte trekk kan vi oppsummere at PSD3/PSR har mål om å ta unna forbedringer av eksisterende betalingstjenesteforskrifter fra PSD2, mens FiDA introduseres som et nytt element som det knyttes stor spenning rundt. FiDA vil demokratisere sluttbrukernes data og informasjon på et bredere nivå – utover betalings- og kontoinformasjon slik PSD2 legger til rette for. FiDA er med andre ord katalysatoren som vil muliggjøre Open Finance.  

Bransjeglidningen vil tilta med enklere tilgang til finansielle kundedata  

FiDA har som mål å fremme bedre tilgang til forbrukernes og bedriftenes finansielle data, og dermed gjøre det mulig for forbrukere og bedrifter å realisere fordelene som følger med bedre finansielle produkter og tjenester. Et slags GDPR, men for finansielle data.

Med FiDA ønsker EU-Kommisjonen å fremme innovasjon ved å gi tredjepartsselskaper med konsesjon mulighet til å ta i bruk finansiell kundedata som tidligere har vært forbeholdt finansaktørene. Dette er en gavepakke for fintechselskaper, retailselskaper, tilbydere av regnskaps- og økonomisystemer og andre datadrevne plattformselskaper innen både forbruker- og bedriftsmarkedet.

Samtidig gir det muligheter til de etablerte aktørene i finansnæring å tenke nytt rundt sin relative posisjon i markedet.

Bank note

Ved å kombinere data fra ulike dataeiere kan det åpne for innovative tjenester for kunder som er villige til å gi slik tilgang. Forslaget fra EU-Kommisjonen omfatter kundedata som finansaktører typisk innhenter, lagrer og prosesserer som en del av deres vanlige interaksjon med kunder – både forbrukere og virksomheter.

Følgende kundedata inkluderes i forslaget: 

 • Alle typer låneprodukter
 • Spareprodukter 
 • Finansielle instrumenter, inkludert data innhentet for egnetshets- og hensiktsmessighetstestning, samt bærekraftsrelaterte data 
 • Kryptovaluta
 • Pensjonsprodukter 
 • Skadeforsikring, utenom sykdom og helse 
File

Slik ser EU-Kommisjonen for seg at finansielle data vil flyte mellom aktører etter implementering av FiDA.

Kilde: EU-Kommisjonen Juni 2023 https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/230628-payments-fida-factsheet_en.pdf

Med FiDA-forslaget ser EU-Kommisjonen følgende fordeler for privatpersoner og virksomheter: 

– Markedsforholdene endrer seg stadig, og dagens svar gir ingen garanti for morgendagens suksess.

Dette bør du gjøre for å bli klar for PSD3 og FiDA: 

 1. Forstå hva som kommer:
  Ha workshops og sørg for kompetanseheving og opplæring. Identifiser de spesifikke områdene som er relevante for virksomheten

 2. Involver relevante interessenter
  Etablér et tverrfaglig team bestående av personer fra juridisk, compliance, IT, strategi og forretning for å diskutere implikasjoner og samkjøre forståelsen. Hold dere oppdatert på eventuelle endringer, avklaringer eller supplerende forskrifter utstedt av myndighetene.

 3. Lag en modenhetsanalyse:
  Identifiser eventuelle mangler eller områder der endringer er nødvendige for å oppfylle det nye direktivet.

 4. Utvikle en implementeringsplan
  Definér et tydelig veikart som beskriver de nødvendige trinnene, milepælene og tidslinjene for implementeringen av regelverket – med tilhørende roller og ansvarsområder. 

Forberede din virksomhet på fremtiden – i dag   

Med den nye pakken presser EU-Kommisjonen frem en ny og forsterket innovasjonsbølge hvor de ønsker å ytterligere stimulere til økt innovasjon og konkurranse – på kundenes premisser.  

Etablerte finansinstitusjoner og nye utfordrere bør derfor jobbe uavbrutt med å utnytte endringer i rammebetingelser, innovativ teknologi, og nye forretningsmodeller for å skape nye produkter og tjenester. Markedsforholdene endrer seg stadig, og dagens svar gir ingen garanti for morgendagens suksess.  

Itera og Cicero Consulting, vårt spesialistselskap innen bank, forsikring og fintech, tror at fremtidens vinnere er de som ser på Open Finance som både en trussel og mulighet. Og som forbereder seg på fremtiden, i dag.  

Derfor har vi utarbeidet en smidig og effektiv strategiprosess på hvordan etablerte virksomheter bør tilnærme seg endringene som nå ligger på trappene. 

Open Finance
 1. Strategisk nåsituasjon
  Gjennom å forstå din virksomhets strategiske nåsituasjon, forretningsdrivere, og veivalg danner vi et felles bilde av nåsituasjonen og et realistisk mulighetsrom for videre utforskning. Dette bildet tegner vi opp gjennom felles arbeid i grupper, intervjuer og tilgjengelig innsikt innad i virksomheten.

 2. Scenarioutvikling
  Det er umulig å forutse fremtiden. Men gjennom strategisk bruk av scenarioutvikling vil vi kunne beskrive en alternativ fortelling eller en ny virkelighet, en objektiv beskrivelse av en mulig fremtid. Scenarioutvikling er et verktøy som beskriver de ytre faktorene gjennom en troverdig fortelling.

  Vi deler fremtiden inn i ulike kategorier, alt fra absurd – vil aldri skje, til fremtiden vi ønsker at materialiserer seg. Målet er ikke at scenarioene skal være perfekte, men at de skal fungere som et verktøy for å kunne leve seg inn i fremtiden og dermed forstå hva virksomheten kan eller bør ta tak i, og hva de ikke kan unngå å ta tak i.

  Itera og Cicero Consulting bidrar med kuratering av data, innsikt og definering av scenarioer, samtidig som vi vil utfordre med vårt utenfraperspektiv og bringe våre meninger, perspektiver og anbefalinger i de gitte scenarioene.

 3. Future backcasting
  Vi bruker scenarioer for å kartlegge risikoer og muligheter og mulige aksjoner vi kan handle på for å tilpasse oss. Future backcasting brukes som et verktøy for å arbeide mot de mulige fremtidene vi forutsier kan skje, og den fremtiden vi ønsker å se skje.

  Dette gir en oversikt over en eller flere hypotetiske fremtidsscenarioer og jobber bakover for å identifisere trinnene som trengs for å knytte disse spesifiserte fremtidene til nåtiden.

  På denne måten kan vi ta handlinger for å utvikle de nødvendige ressursene vi trenger for å oppnå en ønsket fremtid eller unngå en uønsket fremtid.

Kontakt oss

Hvordan kan din virksomhet utnytte endringskraftene i markedet til deres fordel, slik at dere vinner i konkurransen om kunden mot andre aktører?