Generativ AI ger en effektiv inblick i samhället och arbetslivet

Generativ AI är på allas läppar och kommer sannolikt att ha stor inverkan på hur vi gör affärer och driver verksamheten framöver. NHO (motsvarigheten i Norge till Svenskt Näringsliv) har börjat utforska både möjligheter och utmaningar kopplade till denna nya teknologi. Man utforskar användning både inom den egna organisationen och i relation till medlemmar. Tillsammans med Itera har NHO kartlagt flera områden där generativ AI kan skapa värde. Vi tog även fram två prototyper för att söka information för NHOs anställda och medlemmar.

Sammanfattning av projektet

Var kan Generativ AI skapa verkligt värde för en samhällsaktör som NHO? Hur tillhandahåller man omedelbar och exakt information baserad på tusentals datakällor? Hur undviker man hallucinationer och oprecisa svar?

NHO utforskade bl.a. dessa frågor och utvecklade prototyper för två AI-drivna digitala assistenter i samarbete med Itera. Dessa assistenter ger omedelbara och korrekta svar på komplexa frågor för anställda och medlemmar i NHO.

  1. En assistent är en lösning som sammanställer en stor mängd data för att ge NHO-anställda svar på frågor som rör NHOs många åsikter och ställningstaganden om samhälle, teknik och arbetsliv. Lösningen gör det möjligt för organisationen att snabbt identifiera och kommunicera effektivt och enhetligt till alla intressenter.

  2. Den andra assistenten är en lösning som gör det möjligt för NHOs många medlemmar att snabbt få svar på relevanta frågor en arbetsgivare kan ställas inför – allt baserat på data från NHOs egen arbetsgivar-/medlemsportal, Arbinn.

Båda lösningarna är byggda baserade på GPT(3.5). Projektet stärker NHO som opinionsbildare i samhället och som en stödjande partner för sina medlemmar.

logo-header-002

Hur realiserar man konkret värde från generativ AI?

NHO, som de flesta stora företag, har en enorm mängd data. Detta utgjorde en bra utgångspunkt för att skapa värde med generativ AI-teknik. NHO hade också många idéer om var Generativ AI kunde användas.

Utmaningen låg i att identifiera var den största potentialen för att skapa värde och vilka krav ställdes på data, processer och organisation för att realisera det värdet. I slutändan var det viktigt att lära sig tekniken och utveckla en lösning gick hand i hand.

Två värdeskapande lösningar

Två fungerande prototyper av smarta assistenter baserade på Generativ AI utvecklades. Lösningarna svarar mot olika användningsfall, baseras på olika datakällor och har olika målgrupper – gemensamt för dem båda är att de skapar direkt värde för NHO.

NHO har många åsikter och synpunkter på samhället, politiken och näringslivet. Det kan vara utmanande att identifiera relevanta synpunkter och ståndpunkter från de många nationella föreningarna.

Den första lösningen sammanställer därför en stor mängd interna och externa data, för att NHO-anställda ska kunna ställa frågor som "vad tycker NHO om...". Lösningen gör det möjligt för organisationen att identifiera och kommunicera sina synpunkter effektivt och enhetligt till alla intressenter.

ARBINN AI

ARBINN AI

Den andra lösningen riktar sig till NHOs medlemmar. Lösningen använder Generativ AI och data från NHOs arbetsgivarportal för att ge medlemmarna snabba och precisa svar på olika juridiska och icke-juridiska frågor en arbetsgivare kan ställas inför. Lösningen kommer att säkerställa att medlemmarna har exakt och uppdaterad information. Dessutom kan lösningen effektivisera tiden som NHOs egna rådgivare lägger ner.

Lösningen har utvecklats modulärt och underlättar därmed tillägget av fler användningsfall i framtiden.

NHO AI

NHO AI

Undvik hallucinationer för att säkerställa förtroende

Hallucinationer avser situationer där AI-systemet producerar information som inte är baserad på fakta eller ursprunglig data som språkmodellen tränades på. Helt enkelt att den uppfinner innehåll.

Möjligheten att skapa helt nytt innehåll är en av styrkorna med Generativ AI, men det kan också vara ett allvarligt problem när man vill använda en språkmodell för att ge exakta, faktabaserade svar, baserat på specifik data.

Hallucinationer kan vara ett allvarligt problem av flera anledningar:

  • Felinformation: AI-system som producerar oprecis eller felaktig information kan leda till felaktiga beslut, särskilt inom användningsområden som kräver hög precision, som juridik.

  • Förtroende: Frekventa hallucinationer kan undergräva användarnas förtroende för AI-systemet. Om användarna inte litar på svaren de får är systemets värde begränsat.

  • Säkerhet: I vissa scenarier kan hallucinationer utnyttjas av illvilliga aktörer för att lura systemet och ge önskade, men felaktiga, resultat.

  • Kostnader: Att korrigera och hantera konsekvenserna av felaktiga AI-svar kan vara tidskrävande och dyrt.

Hallucinationer är med nuvarande språkmodeller omöjliga att helt eliminera i praktiken. Det var därför mycket viktigt att ta itu med och minimera hallucinationer som lösningarna gav. Detta löstes genom att skruva ner modellens kreativitet (temperatur) och anpassa lösningen så att om den inte hittade ett svar i NHOs datamängd så returnerade den "jag vet inte" snarare än att komma med ett svar.

Foto: Moment Studio.

Pål Viksmoen

– Itera imponerade på oss med sitt engagemang, ansträngning och relevanta expertis. Detta projekt och leveranserna är en viktig input i vårt fortsatta arbete med AI.

Pål Viksmoen

Projektledare och AI-entusiast, NHO

Vid startlinjen för praktisk tillämpning av AI

Genom detta projekt har NHO både kartlagt och kvalificerat vilka möjligheter Generativ AI har att skapa värde för medarbetare och medlemmar. De två prototyperna skapar konkreta värden och avslöjar utmaningarna kring både dataåtkomst och hallucinationer, vilket säkerställer förtroende och skalbarhet i framtiden.

NHOs egen utforskning av AI är fortfarande bara på startlinjen. Ytterligare planer inkluderar vidareutveckling och skalerning av de lösningar som nu har skapats, samt ytterligare utforskning och realisering av nya områden där AI kan transformera och skapa värde.

Kom igång med artificiell intelligens