Generativ AI for effektiv innsikt i samfunn og arbeidsliv

Generativ AI vil ha stor påvirkning på norsk næringsliv. For NHO er det viktig å utforske både muligheter og utfordringer knyttet til teknologien, også for bruk i egen organisasjon. Sammen med Itera har NHO kartlagt flere områder der Generativ AI kan skape verdi, og utviklet to prototyper for informasjonshenting for NHOs ansatte og medlemmer.

Prosjektet oppsummert 

Hvor kan Generativ AI skape reell verdi for en samfunnsaktør som NHO? Hvordan gi øyeblikkelig og presis informasjon basert på tusenvis av datakilder? Hvordan unngå hallusinasjoner og upresise svar?

I samarbeid med Itera utforsket NHO disse spørsmålene og utviklet prototyper for to AI-drevne digitale assistenter, som vil levere øyeblikkelige og nøyaktige svar på komplekse saker for ansatte og medlemmer i NHO.

  1. Den første løsningen sammenstiller en stor mengde data for å gi NHO-ansatte svar på spørsmål knyttet til NHOs mange synspunkter og meninger innen samfunn, teknologi og arbeidsliv. Løsningen gjør organisasjonen i stand til å hurtig identifisere og kommunisere sine standpunkter effektivt og enhetlig til alle interessenter.

  2. Den andre løsningen kan gjøre NHOs mange medlemmer i stand til å få raske svar på relevante problemstillinger en arbeidsgiver kan stå overfor -alt med utgangspunkt i data fra NHO sin egen arbeidsgiverportal, Arbinn.

Begge løsningene er bygget basert på GPT(3.5). Prosjektet styrker NHOs som meningsbærer i samfunnet og støttende partner for sine medlemmer.

logo-header-002

Hvordan realisere konkret verdi fra Generativ AI?

NHO har, som de fleste store virksomheter, en stor mengde data. Kombinert med Generativ AI dannet dette et godt utgangspunkt for å skape verdi fra teknologien. NHO hadde også selv mange tanker om hvor Generativ AI kan benyttes.

Utfordringen lå dermed i å kvalifisere hvor det var størst potensiale for å skape verdi og hva som kreves av data, prosesser og organisasjon for å realisere. Til sist var det viktig at læring og utvikling av løsning gikk hånd i hånd.

To verdiskapende løsninger

Det ble utviklet to fungerende prototyper på smarte assistenter basert på Generativ AI. Løsningene besvarer ulike brukstilfeller, baserer seg på ulike datakilder og har forskjellige målgrupper -felles for dem begge er at de skaper direkte verdi for NHO.

NHO har mange synspunkter og innspill på tvers av samfunn, politikk og næringsliv. Det kan være utfordrende å identifisere relevante synspunkter og standpunkter fra de mange landsforeningene.

Den første løsningen sammenstiller derfor en stor mengde interne og eksterne data, for å la ansatte i NHO stille spørsmålet «hva mener NHO om..». Løsningen gjør organisasjonen i stand til å identifisere og kommunisere sine synspunkter effektivt og enhetlig til alle interessenter.

ARBINN AI

ARBINN AI

Den andre løsningen kan rette seg mot NHOs medlemmer. Løsningen bruker Generativ AI og data fra NHO sin arbeidsgiverportal til å gi medlemmene raske og presise svar på ulike juridiske og ikke-juridiske problemstillinger en arbeidsgiver kan stå overfor. Løsningen vil sikre medlemmene presis og oppdatert informasjon. I tillegg kan løsningen effektivisere tidsbruken til NHOs egne jurister.

Løsningen er utviklet modulært og legger dermed til rette for at flere brukstilfeller kan legges til i fremtiden.

NHO AI

NHO AI

Unngå hallusinasjoner for å sikre tillit

Hallusinasjoner refererer til situasjoner hvor AI-systemet produserer informasjon som ikke er basert på fakta eller den opprinnelige dataen språkmodellen ble trent på. Rett og slett at den finner på innhold.

Evnen til å skape helt nytt innhold er en av styrkene innen Generativ AI, men det kan også være et alvorlig problem når man ønsker å bruke en språkmodell til å gi presise, faktabaserte svar, basert på spesifikk data.

Hallusinasjoner kan være et alvorlig problem av flere grunner:

  • Feilinformasjon: AI-systemer som produserer upresis eller feilaktig informasjon kan føre til feilbeslutninger, spesielt i anvendelsesområder som krever høy presisjon, slik som jus.

  • Tillit: Hyppige hallusinasjoner kan undergrave tilliten brukere har til AI-systemet. Hvis brukerne ikke stoler på svarene de får, blir verdien av systemet begrenset.

  • Sikkerhet: I visse scenarier kan hallusinasjoner bli utnyttet av ondsinnede aktører for å føre systemet bak lyset og produsere ønskede, men feilaktige, resultater.

  • Kostnader: Å rette opp og håndtere konsekvensene av feilaktige AI-respons kan være tidkrevende og kostbart.

Hallusinasjoner er med nåværende språkmodeller umulig å eliminere helt i praksis. Det var derfor svært viktig å adressere og minimere hallusinasjoner gitt av løsningene. Dette ble løst ved å skru ned modellens kreativitet (temperatur) og tilpasse løsningen slik at hvis den ikke fant et svar i NHOs datasett, så returnerte den heller «det vet jeg ikke», enn å finne på et svar.

Screenshot 2023-09-05 at 12.35.34

Foto: Moment Studio.

PålViksmoen-102-2

– Itera imponerte oss med sitt engasjement, innsats og relevante kompetanse. Dette prosjektet og leveransene er et viktig innspill i vårt videre arbeid med AI.

Pål Viksmoen

Prosjektleder og AI-entusiast, NHO

På startstreken for praktisk anvendelse av AI

Gjennom dette prosjektet har NHO både fått kartlagt og kvalifisert hvilke muligheter Generativ AI har for å skape verdi for ansatte og medlemmer. To konkrete prototyper kan skape konkret verdi, og utfordringer rundt både datatilgang og hallusinasjoner er adressert, som sikrer tillit og skalerbarhet i fremtiden.

NHOs egen utforsking av AI er likevel bare i startgropen. Videre planer inkluderer videreutvikling og skalering av løsningene som nå er laget, samt videre utforskning og realisering av nye områder hvor AI kan transformere og skape verdi.

Kom i gang med kunstig intelligens