Teknologistrategi for bærekraftig skogbruk

Når to selskaper blir til ett, skal også to IT-systemer bli til ett. Det er sjeldent en dans på roser, og for å sikre effektivitet er det nødvendig med en god teknologistrategi. Det har vår kunde Glommen Mjøsen Skog fått erfare.

ITERA-TEAMET

1x Strategirådgiver og prosjektleder

1x Arkitekt

1x Forretningsanalytiker

Om Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog omsetter tømmer og tilbyr skogtjenester, samt er ledende på skogtakst i Norge.

Selskapet eies av 7200 skogeiere i Innlandet og i gamle Akershus og Østfold.

Gjennom sin virksomhet vil de bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt bruker skogens potensial som fornybar ressurs. Glommen Mjøsen Skog er opptatt av å sikre det biologiske mangfoldet og i vareta skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø, friluftsliv og for de som har sitt virke knyttet til skogen.

Glommen Mjøsen Skog

To IT-miljøer skal bli til ett

I 2019 fusjonerte de to selskapene Glommen Skog og Mjøsen Skog.

Sammenslåingen av deres to IT-miljøer og systemporteføljer skapte flere utfordringer, som blant annet prioritering av utvikling, hvordan drifte systemene, leverandørsamarbeid, arbeidsprosesser og hvilke systemer som skulle brukes videre. Selskapets ledelse fikk dermed et behov for å sette en felles retning for IT, samt sikre effektivitet fremover.

Det var derfor et stort behov for å få en oversikt over kompleksiteten i nåsituasjonen og lage en ny strategi, som satte felles retning for IT og teknologi i det fusjonerte selskapet. Strategien skulle sikre en fremtidsrettet og kostnadseffektiv IT-funksjon som bidro til vekst og forsterket selskapets fremtidige konkurransekraft.

Gjennom sin virksomhet vil Glommen Mjøsen Skog bidra til et bærekraftig skogbruk som aktivt bruker skogens potensial som fornybar ressurs.

Gardener (Le Jardinier) (ca. 1885) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

Gardener (Le Jardinier) (ca. 1885) by Paul Cézanne. Original from Original from Barnes Foundation.

– Kompleksiteten i problemstillingene prosjektet skulle løse og de strategiske utfordringene bransjen står overfor gjorde dette til et svært spennende og utfordrende prosjekt. Viktigheten av å øke tempoet i digitaliseringen fra et bærekraftsperspektiv var også en sterk motivasjon for både oss og kunden. Sammen kom vi frem til gode løsninger som «beveger nålen», både finansielt og bærekraftig!

Marthe Amdal

Senior forretningsrådgiver, Itera

Marthe Amdal

En tydelig teknologistrategi, forankret i forretningsmålene

Sammen med Glommen Mjøsen Skog, kartla Itera kompleksiteten i IT-situasjonen og de konkrete utfordringene selskapet stod overfor. Nye, digitale og teknologiske muligheter ble også vurdert.

Vi utviklet framtidsscenarier for hvordan markedet, kundene og bruken av teknologi ville utvikle seg, og hvordan det ville påvirke selskapets IT-funksjon og digitale løsninger.

Et tydelig målbilde for IT og teknologi, som underbygget sentrale forretningsmål.


Med en felles forståelse for nåsituasjonen og bransjens utvikling, ble det laget et tydelig målbilde for IT og teknologi, som underbygget sentrale forretningsmål. Kritiske spørsmål ble utredet og besvart, innen arkitektur, teknologivalg, innkjøp, utvikling og brukervennlighet.

Med en tydelig, strategisk kontekst ble det identifisert 11 konkrete og verdiskapende initiativer på tvers av Glommen Mjøsen Skog sin IT-funksjon. Eksempler var initiativer rettet mot produkt- og tjenesteutvikling, prosess og system for digital utvikling og ny teknologi. Disse ble deretter utformet på detaljnivå, og prioritert ut fra kompleksitet og potensiale for å nå kritiske forretningsmål.

Samarbeidet med Itera har gitt oss en tydelighet i våre utfordringer og et konkret autovern for vårt videre strategiske arbeid. Vi er svært fornøyd med kvaliteten i leveransene og er allerede i gang med initiativene som ble foreslått av Itera.

CIO, Glommen Mjøsen Skog

Om teamet bak prosjektet

Et team fra Itera, bestående av konsulenter med dyp erfaring innen strategi og teknologi, fasiliterte prosessen og utviklet strategien. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med en intern arbeidsgruppe, og selskapets toppledelse utgjorde prosjektets styringsgruppe. Administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog var eier av prosjektet.

Strategien ble utviklet etter Iteras egne rammeverk og prosess for teknologistrategi. Innsikt ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer med ansatte, ledelse og leverandører. Det ble i tillegg utført en rekke selvstendige analyser basert på tilgjengelig dokumentasjon.
Kvinne i skog som skriver på nettbrett

En strategi for fremtidig suksess

Arbeidet har skapt en felles forståelse av hvilke IT-utfordringer og muligheter Glommen Mjøsen Skog har etter fusjonen.

De har fått et tydelig målbilde som synliggjør hvilke forretningsmål IT skal understøtte, og på hvilken måte. Slik kan de prioritere og kvalifisere de initiativene som skaper størst verdi for selskapet. Ved å ha tatt klare valg for veien videre, har de nå det "strategiske autovernet" som trengs for å sikre fleksibilitet, og for å kunne respondere raskt på fremtidige endringer i marked og teknologi.

Det strategiske veikartet konkretiserer hvilke initiativer som skal prioriteres og finansieres. Det ble utarbeidet en konkret plan for gjennomføring av de mest forretningskritiske aktivitetene, som måtte gjennomføres umiddelbart.

Gjennom å definere det strategiske autovernet for smart og effektiv bruk av teknologi og data, har prosjektet bidratt til både mer effektiv ressursutnyttelse og nye digitale løsninger. Dette er kritiske suksessfaktorer for en langsiktig bærekraftig forvaltning av våre verdifulle skogressurser.

Strategien konkretiserer hvordan Glommen Mjøsen Skog skal sikre en fremtidsrettet og kostnadseffektiv IT-funksjon, slik at teknologi bli en betydelig akselerator for fremtidig suksess, vekst og konkurransekraft.

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan transformere, bygge og innovere sammen.