Hvordan bygge en datadrevet kultur

Hvordan bygge en datadrevet kultur?

Følelser er ofte immune mot fakta. Derfor er det vanskelig for oss mennesker å ta gode beslutninger raskt på egenhånd. Vi er emosjonelle og har mange ulike biaser som påvirker valgene våre. Med en datadrevet kultur i ryggen derimot, vil du stå bedre rustet til å ta beslutninger basert på fakta.

Skrevet av Andreas Almquist

Det påpekes ofte at unge, innovative selskaper vil kunne true eksisterende aktører med nye, datasentriske forretningsmodeller og en overlegen fleksibilitet. Kan vi dermed slå fast at store, etablerte selskaper vil bli utkonkurrert de nærmeste årene, og at eksisterende forretningsmodeller ikke lenger vil gjelde? Nei, det kan vi selvfølgelig ikke.

 

Nøkkelen er datadrevne beslutninger

Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Det handler om å gi ansatte muligheten til å ta bedre beslutninger raskere.

Summen av at en hel organisasjon tar bedre avgjørelser vil skape stor verdi, men for å få til dette er virksomheten nødt til å jobbe datadrevet. Utfordringen for mange virksomheter er at de ikke har gitt seg selv de nødvendige forutsetningene for å lykkes.

Denne artikkelen beskriver fire steg som er avgjørende å gjennomføre for å bli en datadrevet organisasjon:

  1. Kartlegge mål, muligheter og utfordringer
  2. Tilpasse arkitektur etter behov
  3. Bygg gode, tverrfaglige team og involver organisasjonen i arbeidet
  4. Forkynn en datadrevet kultur

Gi rom for å utforske data

En datadrevet kultur er bygget på fleksibilitet og agile prosesser hvor data brukes for raskt bekrefte eller avkrefte hypoteser. For å lykkes med å skape en datadrevet kultur må ledelsen oppfordre ansatte til å bruke data for å utforske nye muligheter, samtidig som det må være rom for å feile.

Mange selskaper har i dag ulike initiativer som skal tilrettelegge for en slik tilnærming. Tanken er god, men gir dessverre ofte en falsk trygghet av at man har gjort nok ved å legge til rette for å utforske nye muligheter. Den reelle utfordringen er å gjennomsyre kjernevirksomheten med en datadrevet kultur som legger til rette for kontinuerlig å utforske nye muligheter ved bruk av data uavhengig av hvor man jobber i organisasjonen. 

Husk at god kultur ikke skal tres over hodet på noen, men appellere til ansattes indre motivasjon. For at dette skal skje er det avgjørende å fremheve hvordan data kan hjelpe hver og en med å ta enda bedre beslutninger. Fokuser på at de verdiskapende resultatene vil være positive for organisasjonen som helhet, og for hver enkelt ansatt.

Kompetansegapet må lukkes

Vi ser at tilgangen på og bruken av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Hos de ledende selskapene i undersøkelsen vi har foretatt, oppfattes kompetansen på data hos ledere og ansatte som god henholdsvis 66 prosent og 22 prosent oftere enn hos selskaper som ligger lenger bak. Dette viser tendenser til et betydelig kompetansegap, spesielt hos ledere, som i fremtiden vil gjøre forskjellene mellom selskapene som er datadrevne og ikke, betraktelig større. 

Graf (1)

For å lykkes med å skape en datadrevet kultur må organisasjonens grunnleggende dataferdigheter opp på et minimumsnivå. Ledere og ansatte må øke sin «data literacy» – med andre ord; de må «snakke» data. Dette innebærer blant annet å ha god nok kunnskap til å forstå hvordan bruk av data skaper verdi, hva som må gjøres og hvordan man skal gå frem. Eksisterende ansatte må læres opp, men det er også mulig å ansette nye mennesker som innehar den nødvendige kompetansen. Disse personene kan da gå foran som gode eksempler og spre kunnskap videre i organisasjonen. 

 

Gjør god data tilgjengelig

En viktig faktor som vil påvirke om dere klarer å skape en datadrevet kultur er hvorvidt alle ansatte har tilgang til et rikt datagrunnlag. Data kan ikke eksistere i separate siloer i organisasjonen. Data må flyte sømløst på tvers, uavhengig av interne strukturer og avdelinger. Datadrevne organisasjoner har demokratisert og tilgjengeliggjort data slik alle i selskapet raskt kan få tilgang på dataene de har behov for.

Du kommer derfor ikke unna å måtte fokusere på datakvalitet- og plattform hvis dere ønsker en datadrevet kultur. Har ikke ansatte den nødvendige tilliten til dataene vil det være umulig å skape en kultur der data brukes aktivt. Alle analyser, fra enkel statistikk til avanserte maskinlæringsmodeller, blir aldri bedre enn dataene de bygges på. 

Kvalitet og valg av dataplattform er derfor viktig når det gjelder å gi ansatte muligheten til å skape verdi. Det handler om å skape en felles sannhet i dataene. Uavhengig av hvilke avdelinger som samarbeider må det foreligge et felles beslutningsgrunnlag. Skal dere sammenligne innsikt er dere avhengig av at dataen dere ser på er den samme – en krone i én analyse må kunne spores tilbake til en krone i hvilken som helst annen analyse. En god dataplattform er dermed avgjørende for å lykkes med å skape en datadrevet kultur.