Når digitalisering møter teknologi – seks prinsipper å navigere etter (1)

Når digitalisering møter teknologi – seks prinsipper å navigere etter

Alle virksomheter har for lengst tatt inn over seg at teknologiutvikling og digitalisering endrer kundenes forventninger, skaper ny konkurranse og åpner opp muligheter. Det sies at «teknologi ikke lenger er en barriere». Samtidig opplever flere at kampen mellom IT og forretning forsterkes i møtet mellom teknologi- og digitaliseringsbehov. 

Skrevet av Mariel Gjengstø og Preben Gundersen

På samme måte som teknologi må være på agendaen til beslutningstakerne på forretningssiden må digitaliseringsbehovene være på agendaen til beslutningstakerne på IT-siden. Det er mange valg som må tas og i dette vil ofte perspektivene og målene til IT og forretning være ulike. Etter å ha hjulpet selskaper gjennom digitalisering og teknologitransformasjoner i flere tiår er vår erfaring at det er seks strategiske prinsipper som gjelder for de aller fleste: 

 

1. Det er ofte best å forbedre det du har

Selv om det i mange tilfeller kan være fornuftig å bytte alt, er det som oftest en langt mer verdifull tilnærming å forbedre det som allerede finnes. For å vurdere hva som er riktig bør tre spørsmål besvares i forkant av beslutningen: 

  1. Kan eksisterende systemer utbedres fremfor å erstattes? 
  2. Kan nytt system skalere og vil det levere kontinuerlig verdi til sluttbrukerne? 
  3. Kan virksomheten gradvis avvikle eksisterende systemer? 

 

2. Tydelig kobling mellom teknologi og problemet som skal løses 

Innføring av ny teknologi må alltid kobles til virksomhetens mål og ikke baseres på en overfladisk vurdering av kostnader og strategisk tilpasning. Her er det viktig at beslutningstakerne forstår teknologien og hvordan den vil skape verdi på kort og lang sikt. Spesifikke og målbare teknologier som treffer forretningsbehovet må defineres.

 

3. Ny teknologi bør innføres gradvis, brukstilfelle for brukstilfelle 

Det kan være utfordrende å navigere blant teknologier på markedet, og vite hvilke som faktisk kan gi ønsket effekt og verdi. Ny teknologi viser ofte lovende resultater i mindre brukstilfeller, men mangler i større skala stabilitet og fleksibilitet for å skape effektene som virkelig betyr noe. Løsningen er å ha en tilnærming hvor man tar for seg ett konkret brukstilfelle for å bevise at teknologien kan skalere og gi verdi. Etterhvert som teknologien viser til kontinuerlig forretningsverdi kan man begynne å legge til flere brukstilfeller. 

 

4. Det er alltid riktig å tenke «cloud first» 

Nei, behovene i virksomheten er ikke så spesielle at de krever en annen tilnærming. De største skyleverandørene investerer enorme beløp på å videreutvikle plattformene slik at du kan betro deg til skalerbare, effektive og sikre løsninger. Det skal derfor svært gode grunner til å velge on-premise eller hybrid skyløsning. Det samme gjelder for en multicloud-tilnærming. Siden de store plattformene har ulikt oppsett og skreddersøm krever betydelige investeringer, er virksomheter flest tjent med å begrense seg til én av dem. 

 

5. Bygg kjernekompetansen i virksomheten 

Teknologikompetanse er viktig for at kjernevirksomheten ikke outsources. Ved å sette bort ansvaret vil virksomheten oppleve redusert omstillingsevne og miste muligheten til å iverksette fremtidige strategiske tiltak. Outsourcing er samtidig ofte nødvendig for sårt tiltrengt kompetanse og gjennomføringskraft. En strategi for outsourcing må derfor definere hvilke virksomhetskritiske teknologier og aktiviteter som ikke kan settes bort. Dersom man allerede har outsourcet kritiske aktiviteter, bør det utarbeides en plan for å gradvis flytte aktivitetene tilbake i egen virksomhet. 

 

6. Myndiggjør utviklingsteamene, ikke bygg en hær av mellomledere 

Det er fort gjort at virksomhetens talenter ender opp som operative ledere med administrasjonsansvar. Dette tar ofte tid og fokus bort fra den viktigste verdiskapningen som er å engasjere seg i problemløsing og tekniske samtaler med utviklingsteamene. Ledere skal ha ansvar for tekniske leveranser. Bygg en teknologiorientert kultur hvor de ansatte, på tvers av nivå i hierarkiet, tar ansvar for egen læring. 

For å følge disse prinsippene kreves det en samlet innsats og forankring på tvers av virksomheten. Det er ved å forstå avveiningene mellom teknologi- og forretningsbehov at man oppnår positive resultater fra digitaliseringsinitiativer. Dette hjelper virksomheter med å ta bevisste valg om hva som skal prioriteres og hvordan man kan balansere kortsiktige mål med langsiktig suksess.  

Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om hvordan vi i samråd kan løse utfordringene i ditt selskap.