Økt jobbsjanse for innvandrerkvinner

Itera har utviklet en rapporteringsløsning som skal gjøre det enklere å kartlegge hvilke tiltak som bidrar mest effektivt til at flere innvandrerkvinner kommer ut i arbeid eller utdanning.

Dette er IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk, og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. IMDis visjon er å sikre «like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn». Som en del av dette skal IMDi legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv.

IMDi logo

Dette er Jobbsjansen

Jobbsjansen er en tilskuddsordning som forvaltes av IMDi. Hovedmålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for kvalifisering for å komme i jobb eller ordinær utdanning. Målet med Jobbsjansen er at 70 prosent av deltakerne går over i arbeid eller utdanning på videregående skolenivå eller på høyskole/universitet etter avsluttet program. 

To kvinner som prater

Slik fungerer Jobbsjansen:  

  • Alle kommuner kan søke IMDi om tilskudd til prosjekter som skal kvalifisere innvandrerkvinner til arbeid eller utdanning. Det er kommunene som søker, og som har det operative ansvaret for å gjennomføre prosjektene som godkjennes. Prosjektene i kommunene er organisert i ulike enheter for eksempel i NAV, voksenopplæring og flyktningkontor. Eksempler på prosjekter er Kvalifisering til barne- og ungdomsarbeider, Arbeidsinkludering i urbant landbruk eller Kvalifiseringsløp innen sosialt entreprenørskap.

  • Fagavdelingen i IMDi mottar søknadene som kommer inn, vurderer disse opp mot målet for tilskuddsordningen, og innvilger tilskudd til prosjektene som kvalifiserer til støtte.

  • Aktuelle deltakere til prosjektene rekrutteres og kvalifiseres av kommunene etter en vurdering av relevante kriterier som motivasjon, forventninger, arbeidserfaring og norskkunnskaper. Kommunene leverer rapporter i forhold til resultater, økonomi og personopplysninger om deltakere. Deltakerinformasjonen brukes av IMDi til ulike analyser og for viderutvikling av tilskuddsordningen.
Silje Sætrang Fevik

– IMDis Jobbsjanseregister har gjort den årlige individrapporteringen enklere og raskere. Vi får god oversikt og kan hente ut data for statistikk. Systemet er intuitivt.

Silje Sætrang Fevik

Veileder i Jobbsjansen, NAV

Fra manuelt og årlig til digitalt og fortløpende

I tillegg til datainnsamlingen ved oppstart av prosjektene registrerer veilederne hos kommunene, som følger opp deltakerne på individuell basis gjennom hele prosjektet, informasjon løpende. Frem til nå har veilederne gjort den løpende dataregistreringen mer eller mindre manuelt i form av egne notater, for så å sette sammen en hovedrapport til IMDi én gang pr år. Hvem som helst kan finne det utfordrende å skulle sammenfatte et helt år, selv med gode notater og ditto hukommelse.  

Iteras oppdrag var sammen med IMDi å utvikle en registreringsløsning som veilederne i kommunene kan bruke til å registrere informasjon digitalt og fortløpende. Forventningen var at dette vil kunne bidra til enklere og sikrere innrapportering, enda høyere datakvalitet, og dermed også gi bedre kunnskap om hvordan tiltakene virker. Løsningen er koblet mot folkeregisteret, og kan også innhente informasjon fra eventuell norskopplæring med testresultater fra HK-dir. Dataene gir IMDi og departementet verdifull kunnskap og deles enkelt med andre instanser. Et eksempel er SSB, som kan koble dataene fra Jobbsjanse-prosjektene med andre datasett, slik at man kan forske på resultatene i et samfunnsperspektiv. 

Jobbsjansen handler selvsagt om mer enn jobb. Deltakelse i arbeidslivet kan også bety utvikling av sosialt nettverk og ikke minst kompetanse som er viktig for å være en del av fellesskapet, som språk, digitale ferdigheter og generell samfunnskunnskap. Derfor kan vi si at Itera gjennom dette engasjementet er involvert i å gi innvandrerkvinner og deres barn økte muligheter til å bidra til det norske samfunnet. Det er å utgjøre en forskjell. 

Her kan du finne mer informasjon om Jobbsjansen | IMDi.